The Wayback Machine - http://www.kyvatlichsucand.vn/
Đề án Cuộc vận động
08:48 | 06/03/2013
          BỘ CÔNG AN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Số:  4511 /QĐ-BCA- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2012

 QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án, Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn và Ban Tổ chức
Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của      Bộ Công an;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2015”;

Được sự thống nhất của các cá nhân, tập thể có liên quan;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” (có Đề án đính kèm).

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn và Ban Tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” như sau:

A. Ban Chỉ đạo:

1. Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an - Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

3. Đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên Thường trực;

4. Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn      Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên;

5. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Thế Dy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục      An ninh I - Ủy viên;

6. Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục   An ninh II - Ủy viên;

7. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục        Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân - Ủy viên;

8. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quý Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Ủy viên;

9. Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Ủy viên;

10. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Ủy viên;

11. Đồng chí Đại tá Nguyễn Giao Thiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Ủy viên;

12. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Ủy viên;

13. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an  - Ủy viên;

14. Đồng chí Đại tá Vũ Ngọc Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy viên;

15. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh     Chính trị nội bộ - Ủy viên.

B. Ban Cố vấn:

1. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an;

2. Đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ  Công an;

3. Đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an;

4. Đồng chí Trung tướng Trần Quang Bình, nguyên Tổng cục trưởng  Tổng cục V;

5. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

6. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

7. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an.

C. Ban Tổ chức:

1. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Trưởng Ban Tổ chức;

2. Nhà báo Nguyễn Đức Đông, Phó Tổng biên tập Báo Thời báo Ngân hàng (đồng Tác giả ý tưởng cuộc vận động) - Đồng Trưởng ban;

3. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an - Phó Trưởng ban Thường trực;

5. Nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân (Tác giả ý tưởng cuộc vận động) - Phó Trưởng ban Thường trực;

6. Đồng chí Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân - Phó Trưởng ban;

7. Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Báo Đời sống và Pháp luật - Phó Trưởng ban;

8. Nhà báo Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận - Phó Trưởng ban;

9. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên Phụ trách tài chính;

10. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, nguyên Cục trưởng Cục     Công tác Chính trị, Phó chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Sĩ quan Công an    hưu trí tại Hà Nội - Ủy viên;

11. Nhà báo Nguyễn Quang Phóng, Giám đốc Trung tâm Phóng sự -       Tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

12. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Ủy viên;

13. Nhà báo Trần Duy Phương, Tổng biên tập Báo Lao Động - Ủy viên;

14. Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Ủy viên;

15. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân -  Ủy viên;

16. Đồng chí Đại tá Đặng Xuân Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an           Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

17. Đồng chí Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô -  Ủy viên;

18. Đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên;

19. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân - Ủy viên;

20. Đồng chí Trung tá Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an - Ủy viên;

21. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Công an nhân dân - Ủy viên Thư ký.

Điều 3. Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Tổ chức Cuộc vận động:

1. Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn:

Chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” đạt hiệu quả, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa Công an nhân dân.

Ban Chỉ đạo triệu tập các cuộc họp do Ban Cố vấn, Ban Tổ chức đề xuất. Tùy theo nội dung của từng cuộc họp, Ban Chỉ đạo có thể mời đại diện các cơ quan có liên quan tham dự.

2. Ban Tổ chức:

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia Cuộc vận động.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa xã hội sâu sắc của Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn xuất bản và phát hành các ấn phẩm.

Xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; Thành lập và chỉ đạo Văn phòng Cuộc vận động - cơ quan giúp việc Ban Tổ chức có trụ sở tại Bảo tàng Công an nhân dân, được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân để phục vụ Cuộc vận động.

Sơ kết, tổng kết, nghiên cứu và đề xuất các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc vận động đề nghị khen thưởng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ tự nguyện và kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 4.

1. Kinh phí hoạt động của Cuộc vận động sử dụng từ nguồn xã hội hóa.

2. Chế độ chi tiêu do Ban Tổ chức quyết định, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của Bộ Công an và yêu cầu của Cuộc vận động.

Điều 5.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các đồng chí có tên trong danh sách Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Tổ chức; thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Các Tổng cục, BTL, Vụ, Cục trực thuộc Bộ;

- CA các tỉnh, thành phố, Sở Cảnh sát PCCC;

- Cục X15, X21, X37;

- Lưu: VT, X11(X25).                

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
(Đã ký)

 

Đại tướng Trần Đại Quang

 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG

“SƯU TẦM VÀ TUYÊN TRUYỀN KỶ VẬT LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN”

(Ban hành theo Quyết định số 4511 /QĐ-BCA-X11

ngày  20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an)

   

                       

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG “SƯU TẦM VÀ TUYÊN TRUYỀN KỶ VẬT LỊCH SỬ CÔNG AN NHÂN DÂN”

1. Sự cần thiết của cuộc vận động

Trải qua gần 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Những di vật, kỷ vật gắn liền với những chiến công, những con người đang còn hiện hữu trên khắp mọi vùng miền, các lĩnh vực và thuộc sở hữu của nhiều tập thể, cá nhân, đặc biệt là các thế các bộ chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ... Đó chính là những di sản văn hóa quý báu góp phần tạo nên giá trị bản sắc Công an nhân dân, bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian ngày càng lùi xa, các thế hệ cán bộ Công an từ những ngày đầu ngày một ít dần đi, thêm vào đó, cuộc sống hiện đại cũng không ngừng làm xóa nhòa đi các dấu tích sự kiện và các di vật gắn liền với những thành tựu, chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an và quần chúng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Khoa học phát triển, các đồ dùng hiện đại đang thay thế cho nhiều kỷ vật đã gắn bó suốt bao năm tháng. Chất liệu làm nên những kỷ vật theo thời gian cũng sẽ khó có thể giữ được lâu dài...

Những thách thức đó đòi hỏi phải tìm ra các giải pháp tốt nhất để kịp giữ lại những kỷ vật gắn liền với lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa Công an nhân dân. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, theo sáng kiến của nhóm tác giả ý tưởng Đặng Vương Hưng - Nguyễn Đức Đông, Viện Lịch sử Công an và một số cơ quan báo chí xuất bản đã thảo luận thống nhất phát động Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân”.

Tiến hành cuộc vận động này một mặt chúng ta huy động được tiềm năng đa dạng của các thành phần xã hội trong việc sưu tầm kỷ vật lịch sử Công an nhân dân theo hướng xã hội hóa bảo tàng. Mặt khác, đây còn là dịp để giới thiệu một cách rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Đối với Bảo tàng Công an nhân dân cũng như các bảo tàng, nhà truyền thống trong lực lượng Công an trên cả nước, đây là dịp rất tốt để sưu tầm được số lượng hiện vật lớn bổ sung kho cơ sở, xây dựng các sưu tập, mở rộng nội dung trưng bày và chuẩn bị cho việc phát triển Bảo tàng Công an nhân dân theo Đề án đến năm 2020.

2. Cơ sở thực hiện và căn cứ khả thi

- Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (1945 - 2015) được các cấp lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân hưởng ứng, ủng hộ.

- Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực Công an nhân dân, đồng thời, sưu tầm, bảo quản và tuyên tuyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân còn là hình thức quan trọng để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa Công an nhân dân.

- Ban Tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” do Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, gồm nhiều thành viên hiện đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, cựu sĩ quan Công an nhân dân, các nhà báo, văn nghệ sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí có uy tín, là cở sở tạo niềm tin, “thương hiệu” để quần chúng và dư luận ủng hộ.

- Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” được rút kinh nghiệm từ Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền những kỷ vật kháng chiến” (do 2 tác giả Đặng Vương Hưng và Nguyễn Đức Đông đề xuất ý tưởng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tổ chức thực hiện từ 2008 - 2010) đã đạt được kết quả với con số hàng vạn hiện vật có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn.

- Cuộc vận động hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước, chủ yếu được huy động từ nguồn lực xã hội hóa.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Mục tiêu tổng quát

- Cuộc vận động được phát động vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (1945 - 2012) và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (1945 - 2015), phạm vi rộng khắp, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng không chỉ về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động mà còn tôn vinh những tấm gương tiêu biểu có công với dân, với nước, có ý thức, trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Thực hiện Cuộc vận động là dịp để giới thiệu một cách rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về lịch sử truyền thống vẻ vang cùng những chiến công và thành tích tiêu biểu của lực lượng Công an và nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự; giới thiệu các giá trị văn hóa mang sắc thái Công an nhân dân.

Tổ chức Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” nhằm thu thập số lượng khoảng 5.000 hiện vật gốc các loại gồm hiện vật gốc thể khối, gốc chữ viết, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, phim ảnh... liên quan đến các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

- Cuộc vận động là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân thực hiện nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an nhân dân.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

- Viện Lịch sử Công an (Bảo tàng Công an nhân dân) có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ sưu tầm hiện vật; Phối hợp cùng Công an các đơn vị địa phương tổ chức triển lãm lưu động giới thiệu những kỷ vật quý hiếm sưu tầm tại chính các địa phương; Tổ chức một cuộc trưng bày quy mô lớn tại Hà Nội giới thiệu những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân.

- Đầu tư xây dựng một trang website riêng của cuộc vận động, đủ mạnh để cung cấp thông tin về cuộc vận động và phục vụ độc giả đóng góp, cũng như giới thiệu, trao đổi thông tin về kỷ vật và nhân chứng. Trang web này cũng là cơ sở nền tảng hình thành trang thông tin điện tử www.baotangcand.com.vn của Bảo tàng Công an nhân dân.

- Thành lập một Văn phòng tại Bảo tàng Công an nhân dân, có quy chế hoạt động cụ thể theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiêu chí, mục đích hoạt động của Cuộc vận động.

- Phối hợp và khuyến khích các Câu lạc bộ, Ban Liên lạc Công an hưu trí tổ chức sưu tầm, tiếp nhận và giới thiệu về những kỷ vật lịch sử Công an nhân dân trên phạm vi cả nước và quốc tế.

- Phối hợp với các báo, đài, truyền hình trung ương và địa phương, thực hiện các buổi giới thiệu hiện vật, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; Bảo trợ thông tin giới thiệu những nhân chứng và kỷ vật có giá trị, gây xúc động nhất; Xây dựng kịch bản phát sóng trên truyền hình...

- Nhà xuất bản Công an nhân dân sẽ tổ chức xuất bản các ấn phẩm liên quan như: Tổng tập Kỷ vật lịch sử Công an nhân dân Việt Nam; Tổng tập Những lá thư thời chiến Việt Nam; Tổng tập Nhật ký thời chiến Việt Nam; Kỷ vật người chiến sĩ An ninh; Những kỷ vật trên mặt trận thầm lặng; Kỷ vật phòng chống tội phạm; “Tiếng nói” từ bên kia chiến tuyến... và các tác phẩm khác có liên quan trong thời gian tổ chức và sau khi kết thúc cuộc vận động.

III. NỘI DUNG SƯU TẦM VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng sưu tầm

- Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trao tặng cho cán bộ chiến sĩ Công an, quần chúng điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự: các loại huân, huy chương, huy hiệu, bằng khen, cờ thưởng...

- Phim ảnh về các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng, sự kiện lịch sử trọng đại, các chuyên án tiêu biểu của các lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kỳ.

- Các văn bản quan trọng, bút tích viết tay của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo và chỉ huy Công an về an ninh trật tự.

- Sổ công tác, sổ tay ghi chép, thư từ, nhật ký của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an từng tham gia trong thời kỳ chiến tranh và của những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

- Các loại vũ khí, phương tiện của các lực lượng Công an tham gia trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ hòa bình như: các loại vũ khí thô sơ, tự tạo từ các loại nguyên vật liệu, máy thông tin, điện thoại, ống nhòm, đồng hồ, bút máy, lược chải đầu, địa bàn, máy ảnh, radio, máy ghi âm, đèn pin, sắc cốt, dao găm, bật lửa, ăng gô, bát ăn, dụng cụ y tế... và vũ khí, phương tiện khoa học công nghệ, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an nhân dân phục vụ đấu tranh khám phá các chuyên án tiêu biểu.

- Những kỷ vật gắn với các cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ chiến sĩ Công an trong kháng chiến như: nắp hầm bí mật, nồi, bát đĩa... và gắn các cơ sở bí mật của lực lượng Công an trong những chuyên án tiêu biểu (đã công khai).

- Các loại quân, trang phục của các vị lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tham gia trong kháng chiến, của các tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự như: quần áo, mũ kê pi, giày, ba lô, dây lưng, áo chống đạn, dùi cui, lá chắn, còng tay...  

- Các tác phẩm hội họa, điêu khắc, tác phẩm văn học nghệ thuật... và các loại dụng cụ âm nhạc như: đàn, sáo, nhị, kèn... được sáng tác và sử dụng trong thời kỳ kháng chiến và ở những hoàn cảnh đặc biệt trong các chuyên án lớn.

- Di vật của các liệt sĩ Công an và kỷ vật của các cán bộ chiến sĩ Công an từng bị địch bắt và tù đày.

- Vật kỷ niệm của bạn bè, đồng đội, người thân, bạn bè quốc tế và những kỷ vật gắn liền với hoạt động hợp tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân.

- Kỷ vật của những người từng tham gia các lực lượng an ninh, tình báo dưới chế độ cũ và các lực lượng thuộc các tổ chức phản động, các tổ chức tội phạm gắn liền với các chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân.

- Những hiện vật có ý nghĩa, gắn liền với công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân và những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động cải tạo.

Kỷ vật phải là nguyên gốc, có giá trị, đảm bảo yêu cầu về thông tin, đồng thời phải đảm bảo tính mỹ thuật và khả năng bảo quản lâu dài.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động dưới nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đưa kỷ vật đến với công chúng, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ và người dân ở mọi vùng miền được tham quan và cảm thụ về các kỷ vật. Tổ chức giới thiệu, quảng bá các ấn phẩm của Cuộc vận động.

- Website của cuộc vận động thường xuyên cập nhật thông tin, hình ảnh cung cấp tư liệu cho báo chí và bạn đọc quan tâm.

- Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí tuyên truyền vận động và hướng dẫn các câu lạc bộ, ban liên lạc các cấp hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động và hiến tặng kỷ vật lịch sử Công an nhân dân.

- Đoàn Thanh niên Công an tuyên truyền vận động thanh niên Công an cũng như tuổi trẻ cả nước tham gia Cuộc vận động.

IV. CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” có chức năng chỉ đạo, hoạch định về đường lối hoạt động của các chương trình tuyên truyền hàng năm và các hoạt động của Ban Tổ chức.

Ban chỉ đạo gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Uỷ viên Trung ương Đảng,     Thứ trưởng Bộ Công an - Phó trưởng Ban Chỉ đạo;

3. Đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên Thường trực;

4. Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên;

5. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Thế Dy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục      An ninh I - Ủy viên;

6. Đồng chí Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục   An ninh II - Ủy viên;

7. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục      Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân - Ủy viên;

8. Đồng chí Thiếu tướng Trần Quý Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Ủy viên;

9. Đồng chí Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội - Ủy viên;

10. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng    Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Ủy viên;

11. Đồng chí Đại tá Nguyễn Giao Thiệp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Ủy viên;

12. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Ủy viên;

13. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an  - Ủy viên;

14. Đồng chí Đại tá Vũ Ngọc Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Ủy viên;

15. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh    Chính trị nội bộ - Ủy viên.

2. Ban Cố vấn

Ban Cố vấn Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” có chức năng cố vấn chỉ đạo, hoạch định về đường lối hoạt động của các chương trình tuyên truyền hàng năm và các hoạt động của Ban Tổ chức.

Ban Cố vấn gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Uỷ viên          Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an;

2. Đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ  Công an;

3. Đồng chí Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an;

4. Đồng chí Trung tướng Trần Quang Bình, nguyên Tổng cục trưởng  Tổng cục V;

5. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng      Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

6. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng    Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

7. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Thuyết, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an.

3. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, tham khảo ý kiến của Ban Cố vấn xây dựng chương, trình, kế hoạch, đề xuất nội dung, kịch bản... trình Ban Chỉ đạo phê duyệt. Đối với các công việc thường xuyên, đột xuất, tùy theo tính chất, yêu cầu và thời điểm Ban Tổ chức sẽ tiến hành thành lập các Tiểu ban để chỉ đạo, tổ chức triển khai cụ thể.

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất Ban tổ chức tiến hành họp để tổng kết và triển khai công việc liên quan. Định kỳ hàng năm, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức tham khảo ý kiến của Ban Cố vấn, tiến hành họp để kiểm điểm đánh giá tình hình. 

Ban Tổ chức gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Trưởng Ban Tổ chức;

2. Nhà báo Nguyễn Đức Đông, Phó Tổng biên tập Báo Thời báo Ngân hàng (đồng Tác giả ý tưởng cuộc vận động) - Đồng Trưởng ban;

3. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an - Phó Trưởng ban Thường trực;

5. Nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân (Tác giả ý tưởng cuộc vận động) - Phó Trưởng ban Thường trực;

6. Đồng chí Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân - Phó Trưởng ban;

7. Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Báo Đời sống và Pháp luật - Phó Trưởng ban;

8. Nhà báo Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập Báo Nhà báo và Công luận - Phó Trưởng ban;

9. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên Phụ trách tài chính;

10. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thạch, nguyên Cục trưởng Cục     Công tác Chính trị, Phó chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Sĩ quan Công an    hưu trí tại Hà Nội - Ủy viên;

11. Nhà báo Nguyễn Quang Phóng, Giám đốc Trung tâm Phóng sự -       Tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

12. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Ủy viên;

13. Nhà báo Trần Duy Phương, Tổng biên tập Báo Lao Động - Ủy viên;

14. Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Ủy viên;

15. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân -  Ủy viên;

16. Đồng chí Đại tá Đặng Xuân Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an           Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

17. Đồng chí Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô -  Ủy viên;

18. Đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Ủy viên;

19. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân - Ủy viên;

20. Đồng chí Trung tá Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an - Ủy viên;

21. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Công an nhân dân - Ủy viên Thư ký.

4. Các tiểu ban

Trưởng Ban Tổ chức thành lập các Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm cho từng thành viên.

1/ Tiểu ban Vận động tài trợ;

2/ Tiểu ban Tổ chức Sự kiện và Nhân chứng;

3/ Tiểu ban Báo chí và Tuyên truyền;

4/ Tiểu ban Xuất bản và Truyền thông;

5/ Tiểu ban Vận động hiến tặng kỷ vật;

6/ Tiểu ban Sưu tầm và Thẩm định kỷ vật;

7/ Tiểu ban Trưng bày và Triễn lãm;

8/ Tiểu ban Website;

9/ Tiểu ban Thi đua và Khen thưởng.

5. Lực lượng nòng cốt cho công tác tuyên truyền và tài trợ

Báo Tiền Phong; Báo Quân đội nhân dân; Báo Công an nhân dân; Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Báo An ninh Thủ đô; Báo Nhà báo & Công luận, Báo Đời sống & Pháp luật, Đài Truyền hình Việt Nam; Truyền hình ANTV; Viện Lịch sử Công an (Bảo tàng Công an nhân dân); Nhà xuất bản Công an nhân dân; Nhà tài trợ; Thời báo Ngân hàng; Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí.

6. Lực lượng phối hợp thực hiện

Công an các đơn vị, địa phương; Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí và Ban Liên lạc Công an hưu trí các địa phương; Đoàn Thanh niên Bộ Công an...

7. Văn phòng Cuộc vận động.

Ban Tổ chức Cuộc vận động thành lập Văn phòng là cơ quan giúp việc và bổ nhiệm nhân sự Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Kế toán trưởng. 

Văn phòng Cuộc vận động sử dụng trụ sở của Bảo tàng Công an nhân dân, con dấu và tài khoản của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân để đáp ứng các yêu cầu của Cuộc vận động. Cụ thể là:

- Triển khai các công việc cụ thể do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo và yêu cầu; Tổ chức phục vụ các buổi họp của Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn và Ban Tổ chức; Thực hiện các công việc thường xuyên về tài chính và hành chính của Cuộc vận động.

- Phối hợp cùng Bảo tàng Công an nhân dân tổ chức sưu tầm, tiếp nhận và giới thiệu các kỷ vật lịch sử Công an nhân dân.

Thù lao của cán bộ, cộng tác viên làm việc cho Văn phòng và các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Tổ chức do Ban Tổ chức quyết định, căn cứ theo mức độ đóng góp và hiệu quả công việc của từng thành viên.

V. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

Cuộc vận động “Sưu tầm và Tuyên truyền Kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” được thực hiện trong 3 năm, từ tháng 8/2012 - 8/2015.

- Tổ chức Lễ phát động vào dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2012).

- Khai trương Trang tin điện tử quý III năm 2012.

- Triển khai sưu tầm tại các đơn vị, địa phương từ quý III năm 2012 kết thúc vào quý III năm 2015.

- Sơ kết đợt 1 cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2013).

- Sơ kết đợt 2 cuộc vận động vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2014).

- Tổng kết, công bố kết quả, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015).

- Tổ chức trưng bày triển lãm tuyên truyền giới thiệu tại Công an các đơn vị, địa phương, các bảo tàng, các trường, trại trên cả nước (2012 - 2015); Tổ chức trưng bày Triển lãm “kỷ vật lịch sử Công an nhân dân” quy mô lớn tại Hà Nội vào năm 2015.

- Công tác tuyên truyền (báo nói, báo viết, truyền hình...) được thực hiện từ khi phát động đến khi kết thức cuộc vận động; Công tác in ấn, xuất bản sách báo tuyên truyền giới thiệu tiến hành trong thời gian thực hiện và sau khi kết thúc cuộc vận động.

VI. KINH PHÍ ĐẢM BẢO CHO CUỘC VẬN ĐỘNG

Toàn bộ kinh phí thực hiện được thực hiện từ việc huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó Nhà tài trợ cam kết tài trợ 12 tỷ VNĐ từ năm 2012 đến       năm 2015.

Văn phòng Cuộc vận động là đầu mối ký kết hợp đồng sau khi Ban Tổ chức đã gửi các tài liệu, giấy mời; Vận động tài trợ và thực hiện các công việc thuê, mướn dịch vụ, thỏa thuận đền bù hiện vật, bồi dưỡng cung cấp thông tin, mua các ấn phẩm… cùng những yêu cầu khác phục vụ cho hoạt động của Ban Tổ chức và các chương trình được thực hiện trong khuôn khổ của Cuộc vận động. 

Trưởng Ban Tổ chức ban hành quy chế tài chính chi tiêu phục vụ cho hoạt động của Ban Tổ chức và các chương trình của Cuộc vận động, duyệt và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về các khoản chi.

Các khoản chi phí gồm:

- Công tác chuẩn bị cho cuộc vận động.

- Phụ cấp cho cán bộ nhân viên và các khoản chi đảm bảo cho hoạt động hành chính của Văn phòng; Trả thù lao (danh dự) cho Ban Chỉ đạo, Ban Cố vấn, Ban Tổ chức và cộng tác viên của Cuộc vận động.

- Tổ chức lễ phát động, các đợt sơ kết, tổng kết.

-  Kinh phí tuyên truyền trên truyền hình, các đài, báo...

- Kinh phí in ấn, xuất bản các tác phẩm, sách báo tuyên truyền và quảng bá các ấn phẩm.

- Tổ chức sưu tầm hiện vật, kinh phí sưu tầm (gồm cả bồi hoàn hiện vật, cung cấp thông tin, hội thảo, hoàn thiện hồ sơ khoa học hiện vật), bảo quản hiện vật, phương tiện đi lại, vận chuyển, ăn ở, bồi dưỡng cán bộ đi công tác...

- Xây dựng và đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử.

- Kinh phí phục vụ triển lãm lưu động tại các đơn vị, địa phương và triển lãm tuyên truyền, giới thiệu kỷ vật tại Hà Nội.

- Kinh phí các cuộc hội thảo, họp báo.

- Trao thưởng, tặng quà cho các nhân chứng, gia đình cán bộ và các tập thể, cá nhân đóng góp nhiều kỷ vật có giá trị, cũng như các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các hoạt động của cuộc vận động (theo cơ cấu giải thưởng của Ban Tổ chức)./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
(Đã ký)

Đại tướng Trần Đại Quang