Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới”

Sáng 22-3, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới”. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê
Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội
thảo có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể
Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
Hội đồng lý luận Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Tổng cục Chính trị Quân
đội nhân dân Việt Nam và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ
nghiên cứu có bài tham luận tham gia Hội thảo…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an (CATW)
Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo Báo Nhân dân, 
Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các nhà
khoa học có uy tín, có hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong và
ngoài lực lượng CAND đã về dự Hội thảo quan trọng này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh toàn diện cả
về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn là mục tiêu chiến lược nhất quán của Đảng,
Nhà nước ta trong các giai đoạn cách mạng.

Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, thời gian qua, Đảng ủy  CATW và Bộ Công an đã triển khai đồng
bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng,
truyền thống, đạo đức cách mạng. Coi trọng tổng kết, đúc rút kinh
nghiệm, xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận, tích cực nghiên cứu, vận
dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục chính
trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và khoa học nghiệp vụ CAND. Thường
xuyên chăm lo xây dựng, củng cố nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật;
thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng,  XDLL ngày càng trong sạch,
vững mạnh.

Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy
truyên thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, sự yêu thương, đùm bọc, giúp
đỡ của nhân dân, sự đoàn kết, kề vai sát cánh của Quân đội nhân dân và
các cấp, các ngành, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành, sẵn sàng
chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện rõ bản chất chính trị
cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành
tích to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam Anh
hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, phục
vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ
Công an nhân dân trong tình hình mới” nhằm khẳng định những kết quả,
thành tích đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền
thống, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với
Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ Công an; rút
ra những bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác xây dựng Đảng,
XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời
có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống Anh hùng vẻ vang
cho toàn lực lượng CAND .

Quá trình chuẩn bị Hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm
túc, với sự quan tâm cộng tác, phối hợp của Báo Nhân dân, các Bộ, ngành
có liên quan, Công an các đơn vị, địa phương, các viện nghiên cứu, cơ
sở đào tạo, các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, có hoạt động thực
tiễn giàu kinh nghiệm trong và ngoài lực lượng CAND.

90 báo cáo khoa học tham gia Hội thảo đều là những công trình khoa
học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung rất phong phú, đa
dạng, phản ánh đậm nét những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến
công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ,
chiến sĩ  CAND trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân điều hành Hội thảo.

 Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề:

 Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
trực tiếp về mọi mặt đối với CAND, bảo đảm CAND thật sự là lực lượng
chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nòng cốt
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã
hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xác định rõ XDLL CAND vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng,
giáo dục truyền thống là nền tảng để nâng cao sức chiến đấu, chất lượng
các mặt công tác Công an. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi
phải nắm vững những quy luật của công tác tư tưởng, lý luận; có thái độ,
phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa định hướng với giáo dục,
thuyết phục, giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, lấy tích cực đẩy
lùi tiêu cực. Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn bó mật thiết và
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng trong CAND là trách nhiệm của toàn lực
lượng CAND, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an
các cấp. Cần phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo, dám làm,
dám chịu trách nhiệm của tập thể cấp ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư để
Đảng bộ, chi bộ là chỗ dựa tin cậy về tư tưởng chính trị và là hạt nhân
của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đơn vị. Coi kết quả, mức
độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị là tiêu chí quan trọng để đánh giá
chất lượng công tác chính trị, tư tưởng của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy
Công an các cấp.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày Đề dẫn Hội thảo

Cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức
nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc vể chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhả nước, truyền
thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng CAND, đẩy
mạnh các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “Tự diễn biến”, tự
chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch; gắn kết chặt chẽ công tác chính trị, tư tưởng với thực
hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương để mỗi đơn vị, cán bộ,
chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ CAND hình thành và ngày càng nâng cao ý
thức tự hào, tự tin, tự trọng, có ý chí, quyết tâm chính trị, chủ động,
tự giác chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng
và nhiệm vụ công tác được giao.

Tiếp tục đưa việc triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động
trong CAND và việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước,
lên tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn. Tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền về gương chiến đấu anh dũng, hy sinh của các anh hùng,
liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng, điển hình tiên tiến,
gương người tốt, việc tốt của cán bộ, chiến sĩ CAND trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự để cán bộ, chiến sĩ học
tập và làm theo.

Quan tâm chỉ đạo các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương
binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm
tri ân thiết thực, đầy nghĩa tình đồng chí, đồng đội, chăm lo nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần tích cực
củng cố hậu phương Công an, tạo điểm tựa niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ
yên tâm công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên quan tâm, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát
triển lý luận về công tác chính trị, tư tưởng, phục vụ công tác giảng
dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ trong các học viện, nhà trường CAND, góp phần
bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán
bộ làm công tác chính trị, tư tưởng trong CAND được đào tạo cơ bản về lý
luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về nghiệp vụ công tác chính
trị, tư tưởng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống trong
sạch, lành mạnh, có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn vững, có tinh
thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và tâm huyết với nghề nghiệp, thực sự
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng của lực
lượng  CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội thảo có nhiều nội dung rất
quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác chính trị, tư tưởng, xây
dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong tình hình mới.
Đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung
nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn với nội dung cụ
thể, thiết thực, góp phần để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trong chương trình Hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục
trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày Đề dẫn Hội thảo. Dưới sự điều
hành của các đồng chí chủ trì Hội thảo, các đại biểu tham luận tại Hội
thảo theo gợi ý của đồng chí Bộ trưởng đã nêu ở trên…

Anh Hiếu (CAND)

Similar Posts