Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Giám đốc Công an khu 12 nêu 6 điều dạy về Tư cách người công an cách mệnh.

Tháng
2 năm 1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II họp tạo Tuyên Quang đã phát động
phong trào “Rèn cán bộ, lập chiến công” (về sau gọi tắt là “Rèn cán, lập công”).
Cùng với phong trào “Thi đua ái quốc” do Chính phủ phát động trong cả nước,
phong trào “Rèn cán, lập công” được phát động trong lực lượng Công an nhân dân
đã động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ công an ngày đêm rèn luyện mọi mặt, phấn
đấu lập chiến công trong công tác và chiến đấu.

 

Để
động viên khí thế thu đua sôi nổi trong phong trào “Rèn cán, lập công”, ngày
21/2/1958, Nha công an xuất bản tờ Nội san “Rèn luyện” nhằm “Rèn cho mỗi cán bộ
chiến sĩ Công an Việt Nam một bản lĩnh cao cường, một tinh thân kỷ luật sát đá
song song với một tinh thần chiến đấu bền bỉ”. Các sở, ty công an cũng xuất bản
báo nội bộ để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Sở Công an khu 12 do đồng
chí Hoàng Mai làm Giám đóc xuất bản “Bạn dân”. Trong số báo Tết, đồng chí Hoàng
Mai gửi kính biếu một tờ báo để Bác xem và góp ý kiến.

 

Sau
khi nhận được tờ báo “Bạn dân” số Tết của Công an Khu 12, ngày 11/3/1948, Chủ tịch
Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai. Trong thư, Người dạy: Công an của
ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vaofdana mà làm việc. Nhân dân
ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết
dựa vào dân thì việc gì cũng xong.

 

                                   

               Thư chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, ngày 11/3/1948


Trên
tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người
Công an cách mệnh là:

                           
Đối với mình, phải cần, kiệm, liêm,
chính.

                            
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

                             
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung
thành.

                              
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ
phép.

                              
Đối với công việc, phải tận tụy.

                              
Đối với địch phải, cương quyết, khôn
khéo.

 

Nói
tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người công an cách mệnh phải có, phải giữ
cho đúng.

 

6
điều dạy của Bác là kim chỉ nam, phương châm hành động, là mục tiêu phấn đấu,
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng suốt đời của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an
nhân dân.

                                                                                         <Trích trong cuốn NKVLSCAND>

Similar Posts